Regulamin

Regulamin organizacyjny Klubu Malucha „Gąska Balbinka”

 § 1

 1. Regulamin dotyczy Klubu Malucha „Gąska Balbinka”
 2. Klub Malucha „Gąska Balbinka” zwany dalej Klubem Malucha mieści się w Ratajach (64-800 Chodzież) przy ulicy Chodzieskiej 8b.
 3. Klub Malucha organizowany jest przez Niepubliczne Przedszkole nr 2 im. Szewczyka Dratewki w Chodzieży.
 4. Klub Malucha powstał w ramach projektu „Mama i tata wracają do pracy – nowy klub dziecięcy szansą na aktywność zawodową dla mieszkańców powiatu chodzieskiego” realizowanego przez Niepubliczne Przedszkole nr 2 im. Szewczyka Dratewki w Chodzieży na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr 06.04.01-30-0049/15 zawartej w dniu 19.08.2016 r. z Zarządem Województwa Wielkopolskiego, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, realizowanego w ramach priorytetu 6. Rynek pracy, Działanie 6.4. Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, Poddziałanie 6.4.1. Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020
 5. Klub Malucha funkcjonuje 12 miesięcy w roku od poniedziałku do piątku w godzinach 6.30 – 17.00.
 6. Dziecko w Klubie Malucha może przebywać do 5 godzin dziennie.
 7. Klub Malucha jest nieczynny w dni ustawowo wolne od pracy.
 8. Osoba kierująca pracą Klubu Malucha może ustalić inne dni wolne od pracy Klubu Malucha – terminy przerw zostaną podane do wiadomości rodziców/opiekunów prawnych. Ewentualne przerwy nie zwalniają rodziców/opiekunów prawnych od opłaty czesnego.
 9. Ilość miejsc w Klubie Malucha na rok szkolny 2017/2018 wynosi 30.
 10. Usługi świadczone w Klubie Malucha są odpłatne. Opłata stała za rok szkolny 2017/2018 w okresie trwania wyżej wymienionego projektu (od 03.2017 do 02.2018) została określona w Regulaminie Rekrutacji.

 

§ 2

 1. Do Klubu Dziecięcego przyjmowane są dzieci od 1 roku życia do lat 3 lat.
 2. Informacje o naborze dzieci do Klubu Dziecięcego zawarte zostały w Regulaminie Rekrutacji.
 3. Klub Dziecięcy oferuje 30 miejsc, w tym dwie grupy po 15 dzieci.
 4. Dopuszcza się łączenie grup dziecięcych dla celów organizacyjnych.

 

 

§ 3

 1. Organizację pracy z dziećmi określa ramowy rozkład dnia:

 

GODZINY ROZKŁAD DNIA
6.30-8.05 – schodzenie się dzieci

– zabawy swobodne inspirowane przez opiekuna, czas na realizację przez dzieci własnych pomysłów
– wspomaganie rozwoju dziecka

8:05-8.15  – ćwiczenia poranne w formie zabaw ruchowych
8.15-8.30  – czynności higieniczne i pielęgnacyjne przed śniadaniem
8.30-9.00  – śniadanie
9.00-9.15  – czynności higieniczne po śniadaniu, nauka mycia zębów
9.15-10.30  – drzemka, zajęcia wg scenariusza opiekuna grupy, zabawy ogólnorozwojowe w sali, ogrodzie, zabawy twórcze, badawcze, gry, układanki
10.30-11.00  – przygotowanie do obiadu, czynności higieniczne w łazience, nauka korzystania z nocnika, toalety, nauka mycia zębów
11:00-11:30  – obiad I danie, zupka
11.30-13.00 – leżakowanie, słuchanie bajek, muzyki relaksacyjnej
13.00-13.30 – przygotowanie do obiadu, czynności higieniczne, nauka korzystania z nocnika, toalety
13.30-14.00 – obiad II danie
14.00-15.30 – zabawy na świeżym powietrzu, zabawy wg upodobań dzieci w kącikach zainteresowań, zabawy wspomagające, muzyczne, ruchowe prowadzone przez opiekunki
15.30-16.00 – podwieczorek
16.00-17.00 – swobodne zabawy dzieci w sali, na świeżym powietrzu, prace porządkowe

 

Podane godziny zajęć są orientacyjne i mogą ulec zmianie.

 

 1. W okresie adaptacji dziecka do warunków Klubu Malucha „Gąska Balbinka” istnieje możliwość pozostania rodzica/opiekuna prawnego z dzieckiem w sali po wcześniejszym uzgodnieniu tego z personelem klubu.
 2. Czas pobytu dziecka w klubie dziecięcym, w okresie adaptacji, jest stopniowo wydłużany w zależności od potrzeb dziecka.

 

§ 4

 1. Rodzic/Opiekun prawny dziecka (Przedstawiciel ustawowy dziecka) lub inna osoba przyprowadzająca dziecko do Klubu Malucha ma obowiązek rozebrać je w szatni i osobiście przekazać opiekunowi.
 2. Opiekun nie ponosi odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dziecka pozostawionego przez Rodzica/Opiekuna prawnego dziecka (Przedstawiciela ustawowego dziecka) lub inną osobę przyprowadzającą dziecko do klubu dziecięcego, przed wejściem do szatni, przed zamkniętymi drzwiami wejściowymi, na ogródku, do sali lub posesji Klubu Malucha.

 

 

 

§ 5

 1. Rodzic/Opiekun prawny dziecka (Przedstawiciel ustawowy dziecka) zobowiązany jest do przyprowadzania do klubu dziecięcego dziecka zdrowego. Nie powinno przyprowadzać się dzieci przeziębionych, zakatarzonych i z objawami innych chorób – dziecko w takim stanie nie zostanie przyjęte.
 2. Po chorobie dziecka trwającej dłużej niż 5 dni, Rodzic/Opiekun prawny dziecka (Przedstawiciel ustawowy dziecka) zobowiązany jest dostarczyć od lekarza pediatry zaświadczenie o braku przeciwwskazań do uczęszczania dziecka do klubiku.
 3. W Klubie Malucha nie stosuje się wobec dzieci żadnych zabiegów lekarskich
  (np. szczepień, badania wzroku, przeglądów zębów) bez uprzedniego porozumienia
  z Rodzicem/Opiekunem prawnym dziecka (Przedstawicielem ustawowym dziecka), poza nagłymi przypadkami bezpośrednio ratującymi życie dziecka.
 4. W Klubie Malucha opiekunom nie wolno podawać żadnych lekarstw.
 5. Opiekun klubu ma obowiązek poinformowania Rodzica/Opiekuna prawnego dziecka (Przedstawiciela ustawowego dziecka) o złym samopoczuciu dziecka wskazującym na początki choroby. Rodzic/Opiekun prawny dziecka (Przedstawiciel ustawowy dziecka) po otrzymaniu informacji o chorobie dziecka zobowiązany są do Jego odbioru jak najszybciej.

 

 

§ 6

 1. Dopuszcza się możliwość odbierania dzieci przez inne osoby, które ukończyły 16 rok życia, pełnoletnie wskazane przez Rodzica/Opiekuna prawnego dziecka (Przedstawiciela ustawowego dziecka) w pisemnym upoważnieniu podpisanym przez oboje Rodziców/Opiekunów prawnych (Przedstawicieli ustawowych dziecka).
 2. Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dokument tożsamości i na prośbę opiekuna klubu go okazać.
 3. Rodzic/Opiekun prawny dziecka (Przedstawiciel ustawowy dziecka) przejmuje odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z Klubu Malucha przez upoważnioną przez nich osobę.
 4. Rodzic/Opiekun prawny dziecka (Przedstawiciel ustawowy dziecka) lub osoby do tego upoważnione odbierają dziecko w godzinach funkcjonowania Klubu Malucha. W sytuacjach, gdy jest to niemożliwe to Rodzic/Opiekun prawny dziecka (Przedstawiciel ustawowy dziecka) jest zobowiązany do powiadomienia opiekuna klubu o zaistnieniu takiej nagłej sytuacji. W wypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane, opiekun klubu zobowiązany jest skontaktować się telefonicznie z Rodzicem/Opiekunem prawny dziecka (Przedstawicielem ustawowym dziecka) i powiadomić o zaistniałym fakcie. Każde przekroczenie deklarowanego czasu powyżej 30 minut skutkuje naliczeniem dodatkowej opłaty. Naliczana opłata określona jest w umowie podpisanej między Rodzicem/Opiekunem prawnym dziecka (Przedstawicielem ustawowym dziecka) a Niepublicznym Przedszkolem nr 2 im. Szewczyka Dratewki.
 5. W sytuacji dotyczącej braku możliwości odbierania dziecka przez jednego z Rodzica/Opiekuna prawnego dziecka (Przedstawiciela ustawowego dziecka) należy okazać aktualne orzeczenie sądowe dotyczące tej sprawy.
 6. Opiekun klubu może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa (osoba pod wpływem alkoholu, środków odurzających).
 7. Dziecko nie zostanie przekazane pod opiekę osoby nieletniej, która będzie posiadała upoważnienie i będzie chciała je odbierać.

 

 

 

§ 7

 1. Rodzic/Opiekun prawny dziecka (Przedstawiciel ustawowy dziecka) dziecka uczęszczającego do Klubu Malucha jest zobowiązany dostarczyć wyprawkę:
 • kapcie lub skarpetki antypoślizgowe,
 • 2 komplety oznakowanych ubrań i bielizny na zmianę,
 • oznakowaną piżamkę,
 • smoczek, jeśli dziecko go używa,
 • butelkę ze smoczkiem lub kubeczek „niekapek”,
 • szczoteczkę, pastę do mycia zębów,
 • opcjonalnie przytulankę, ulubioną zabawkę czy poduszkę,
 1. Klub Malucha zapewnia:
 • środki higieniczne (chusteczki nawilżane, chusteczki higieniczne, pieluchy),
 • materiały plastyczne (kredki, farby, plastelina, papier itp.),
 • inne materiały wykorzystywane podczas zajęć,

 

 

 

§ 8

 1. Wszystkie sprawy związane z życiem Klubu Malucha powinny być omawiane na terenie klubu w obecności zainteresowanych stron.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują indywidualne ustalenia pomiędzy osobą kierującą pracą Klubu Malucha, a Rodzicem/Opiekunem prawnym dziecka (Przedstawicielem ustawowym dziecka) zawierane na piśmie.
 3. Rodzic/Opiekun prawny dziecka (Przedstawiciel ustawowy dziecka) będzie informowany o wszelkich zmianach w Regulaminie poprzez zamieszczanie informacji na stronie internetowej klubu (http://www.mamaitatawracajadopracy.info) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Klubu Malucha
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.04.2017 r.